top of page

SKETCH DESIGN

ภาพสเก็ตช์นั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบผลงานทุกชิ้นของทีมผู้ออกแบบ ด้วยการนำเสนอ ความเชื่อมโยงบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวออกมาเป็น 'สถาปัตยกรรมไผ่' อันเป็นเอกลักษณ์

bottom of page