top of page

TumTum The Origin

ด้วยโจทย์คำถาม คือการออกแบบ 'ร้านส้มตำ โดยมีฉากหลังเป็นปี 2022' กาลเวลาเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารพื้นบ้าน หน้าตาเรียบง่ายนี้ไปอย่างไร ร้านขายส้มตำจากอดีตจนถึงปัจจุบันวิวัฒน์ตัวเองไปอย่างไร เราเริ่มต้นด้วยการถอดรหัส อัตลักษณ์ของความเป็น 'อีสาน' เพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดจากจุดเริ่มต้น

เราค้นพบว่าทุกมิติ ทุกขณะของการดำรงชีวิตของคนอีสานมี 'ธรรมชาติ' เป็นส่วนหนึ่งมาโดยตลอด ตั้งแต่การก่อเกิดจนกระทั่งดับสูญ เป็นวัฒนธรรมร่วมที่แสดงออกผ่านการให้ความเคารพ ประเพณีการเฉลิมฉลอง อยู่ในบทเพลงพื้นบ้าน อยู่ในเครื่องแต่งกาย อยู่ในภาษาและอาหารการกิน 'กลมเกลียว' เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแยกไม่ออก เพราะพึ่งพาอาศัยกันมาโดยตลอด

ด้วยสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากวัฒนธรรม'อิสาน' ตกตะกอนเป็นอาคารไผ่ทรงกลมที่ใช้ภาษาการออกแบบโครงสร้างที่เรียบง่ายโอบล้อม กอด ต้นก้ามปูอายุหลายสิบปีในที่ดินเดิมไว้ พร้อมกับต้นไม้ใหญ่อื่นๆ ที่จะไม่ถูกย้ายหรือโค่นลง สระน้ำตื้นเล็กๆ กลางร้านถูกออกแบบเพิ่มลงไปให้อยู่รอบต้นก้ามปู เพื่อให้เกิดความรู้สึกร่ม-เย็น ปลอดภัยเมื่อเราอยู่ใกล้ธรรมชาติ

และเพื่อเป็นการย้ำเตือนให้เราทุกคนระลึกว่า เมื่อถอดเปลือกทางสังคมของเราทุกคนออกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไหน มีภูมิลำเนามาจากจังหวัดอะไร จะต่างชาติหรือต่างด้าว จะสูงส่งหรือต่ำต้อยในบรรทัดฐานของสังคมปัจจุบันแค่ไหน ปัจจัยของการก่อเกิดชีวิตนั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปกว่า น้ำ ดิน อากาศและธรรรมชาติ นี่คือแก่น คือสิ่งที่จริงแท้ที่สุด ในทรรศนะของผู้ออกแบบ
.

•กลับคืนสู่รากเหง้าความเป็นอีสาน กลับคืนสู่รากเหง้าความเป็นอีสาน•
จิตวิญญาณ - ความเชื่อ - วิถี - ชีวิต 'กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ'

Project Gallery

bottom of page